B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Protest wet. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997014144 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015073 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014146 bron ministerie van verkeer en infrasructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015072 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015074 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015070 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997003290 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ont-wikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 17/07/1997 numac 1997035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëringvan de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO voor het huren, het verwerven,de nieuwbouw en het eigenaarsonderhoud van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997035873 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een vergoeding voor begrafeniskosten in geval van overlijden van personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997035819 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende tijdelijke maatregeleninzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenarenvan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 25/07/1997 numac 1997035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bep type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997035874 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/1997 pub. 15/07/1997 numac 1997027359 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief houdende wijziging van de ministeriële omzendbrieven van 18 maart 1993 en 18 juni 1996 betreffende de toelaatbaarheidsvoorwaarden en de uitwerkingsmodaliteiten van de riviercontracten in het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 03/06/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997015108 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking. - Erratum

arrest

type arrest prom. 03/06/1997 pub. 12/06/1997 numac 1997003292 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^