B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in functie van de oprichting van de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997007115 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1993 betreffende de wegzending uit het leger van de dienstplichtigen en de militairen met onbepaald verlof type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997021180 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Adviesafdeling voor de buitenlandse journalisten van de Commissie van eerste aanleg type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997003339 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecte type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997003337 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van zekere koninklijke besluiten van uitgifte van openbare staatsleningen, uitgedrukt in frank type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997003338 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecten type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997000481 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1992 betreffende de uitreiking van het getuigschrift voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de instellingen gemachtigd om dit getuigschrift a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997027368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997012525 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende algemene afwijking van de voorschriften van het koninklijk besluit van 27 oktober 1967 betreffende de veiligheidswaarborgen welke de acetyleenontwikkelaars, terugslagveiligheden en reduceertoestellen moeten bieden type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000461 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij het minister type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de ordonnancering die geëerbiedigd moeten worden bij de ordonnancering der betalingen verricht door middel van de financiële rekening 000-2006020-60, geopend op naam van de Dienst Kijk- en Luister type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997016155 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 1993 houdende maatregelen met het oog op de preventie en opsporing van de ziekte van Aujeszky

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000714 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Inschrijving in de bevolkingsregisters van Europese onderwijzers en leraren met officiële zending in België. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000840 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de hervorming van de gemeentelijke comptabiliteit : toepassing van nieuwe bepalingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997000452 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. Inschrijving in de bevolkingsregisters van Europese onderwijzers en leraren met officiële zending in België type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997000462 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de hervormingvan de gemeentelijke comptabiliteit:toepassing van nieuwe bepalingen

protocol

type protocol prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid type protocol prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol gesloten tussen de federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid. - Actualisatie

erratum

type erratum prom. 09/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997003474 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecte
^