B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997015086 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1974 betreffende de vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarri type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997016168 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoemingen van leden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997016134 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslagneming en benoeming van leden van de Franstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 12/08/1997 numac 1997011254 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997014149 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de dossierkosten verbonden aan de aanvraag en het beheer van een vergunning voor het uitbaten van verbindingen voor het al dan niet zelf aanbieden van openbare telecommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997015085 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van houdende regeling van de geharmoniseerde meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies type ministerieel besluit prom. 18/06/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997011255 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 18/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 31 december 1992, betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een bestuurder bij de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen
^