B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/1997 pub. 18/08/1998 numac 1998003247 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat en van instellingen van openbaar nut van het jaar 1987 of voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 14/07/2015 numac 2015000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1995 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen en -modaliteiten voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklied type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997012458 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997022477 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging, georganiseerd door de ziekenf type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 14/07/2015 numac 2015000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure. - Officieuze coördinatie in het D type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997022483 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997022386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 116 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een overgangsregeling voor de betaling van de administratiekosten van de uitbetalingsinstelling in de PWA-regeling type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimente type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012485 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022449 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997003323 bron ministerie van financien ) voor het aanslagjaar 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997022460 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 1995 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijz type ministerieel besluit prom. 19/06/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997022459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 19/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997007117 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/1997 pub. 17/07/1998 numac 1998031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van een waarnemer en van een plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 27 januari 1994 tot oprichting van een Gemeenschappelijke Raad van Beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997027352 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 1994 tot goedkeuring van de regeling van de door de "Société régionale wallonne du Logement" toegekende hypothecaire leningen, gewijzigd bij de besluiten v type besluit van de waalse regering prom. 19/06/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997027351 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de "Société régionale wallonne du Logement" hypothecaire leningen toestaat type besluit van de waalse regering prom. 19/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997027335 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de halftijdse vervroegde uittreding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 13 juni 1996 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 19/06/1997 pub. 19/06/1998 numac 1998022380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. - Errata type erratum prom. 19/06/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplic type erratum prom. 19/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997022524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/06/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997031351 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van artikel 1 van het besluit van 4 juli 1996 tot benoeming van de Brusselse leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Permanente Opleiding van de Middenklasse en de Klei type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/06/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997031303 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Reglement betreffende de vaststelling van de procedure voor de toelating van de werking in afwachting van de erkenning, de weigering, de intrekking van de weigering en de sl type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/06/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997031274 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het algemeen organiek reglement van de provinciale instellingen waarvan de onderwijstaal het Frans is en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de instell
^