B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009624 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009621 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009623 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009622 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012504 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1995-1 type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopb type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997012528 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, §§4, 5 en 9 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de aanwending van de vermindering van de we type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997012529 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 17 en 20 op de lijn 42 : Rivage-Troisvierges te Gouvy machtigt mits de aanleg van een buurtweg in het kader van de elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997022463 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997014161 bron ministerie van verkeer en infrastructuur 25 JUNI 1997 - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 05/08/1997 numac 1997014162 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022489 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere to type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere to type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 24/07/1997 numac 1997022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997011253 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 50 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 25/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 1995 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van private instellingen voor de vorming en de vervolmaking va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Comité voor progammering en pedagogische begeleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van
^