B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat het Ministerie van Landsverdediging betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997007144 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007140 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007139 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007141 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997014157 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 09/07/1997 numac 1997012545 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van het model en de inhoud van het PWA-contract in uitvoering van artikel 79, § 4, achtste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997022492 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van het model en de inhoud van het P.W.A.-contract in uitvoering van artikel 79, § 4, achtste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering Errata type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgiftevan speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de o type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1994 waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt om 1 ingenieur, 3 bestuurssecretarissen en 1 opsteller contract type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036297 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een derde preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een tweede preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 15 april 1997 tot regeling van de toekenning van een waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997036005 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

document

type document prom. 01/07/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997003382 bron ministerie van financien Beslissing van de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën houdende aanwijzing van drie ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie, die de andere ambtenaren van dezelfde administratie kunnen machtigen feiten die, naa

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036299 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt om contractuele personeelsleden in dienst te nemen om aan tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften te voldoen die het gevolg zijn
^