B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997002077 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 18/07/1997 numac 1997022462 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000485 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor titaangieterij, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan wer type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het programma-akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997021285 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997012505 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/07/1997 numac 1997003398 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036470 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van het milieubeleidsplan overeenkomstig artikel 2.1.10, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 1994 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997036133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de begrotingscontrole type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997036008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 tot uitvoering van artikel 37, tweede lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende de afbakening van het piloot-landinrichtingsproject Westhoek, de omschrijving van de uitgangsdoelstellingen en de bepaling van de overheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997035986 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning, de financiering en subsidiëring van scholen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997036001 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende de afbakening van het piloot-landinrichtingsproject Noordoost-Limburg, de omschrijving van de uitgangsdoelstellingen en de bepaling van de o

decreet

type decreet prom. 08/07/1997 pub. 15/07/1998 numac 1998035509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 08/07/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997036007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 08/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997036256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap, van de psycho-medisch-sociale centra voor het buitengewoon onder type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

erratum

type erratum prom. 08/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Erratum
^