B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/1997 pub. 24/07/1997 numac 1997000528 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002080 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep van de instellingen die onder de controlebevoegdheid van de Minister van Ambtenarenzaken vallen type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de gr type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitters en de verslaggevers van de Raden van Beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996 , gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012568 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsduur in sommige ondernemingen uit de zuivelnijverheid die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Bel type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997012595 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997012582 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997022606 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997012562 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de suikernijverheid en haar bijprodukten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997011311 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

erratum

type erratum prom. 16/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997014188 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
^