B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 07/08/1997 numac 1997009651 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 oktober 1968 tot inrichting van een vergelijkend aanwervingsexamen voor inspecteur van de buitendiensten van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veilighei type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 07/08/1997 numac 1997009652 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de lichamelijke geschiktheid vereist van de gegadigden voor betrekkingen van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. 30/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997015210 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Koninkrijk België

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de tabel gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor soci
^