B.S. Index van de afkondigingen van 19 augustus 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/1997 pub. 20/07/2000 numac 2000015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997000661 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de subsidiëringsmodaliteiten van de selectieproeven en de beroepsopleidingen georganiseerd door de erkende trainings- en opleidingscentra voor de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000624 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de betaling van door de rijkswacht uitgevoerde prestaties van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000626 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het aanvragen en de betaling van door de rijkswacht uitgevoerde uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten de opbrengst van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van subsidies voor projecten voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000625 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om de rijkswacht tijdelijk tegen betaling prestaties te laten leveren ten behoeve van de gemeenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure voor de toepassing van de artikelen 30 en 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en van de procedure met betrekking tot het bewijs van de gelijkwaardige vermindering v type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022634 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelij type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel VIIbis van de provinciewet van 30 april 1836, ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997 type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997022615 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997022648 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde personen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1993 tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot bepaalde leden van het gewezen personeel van de openbare sector in Afri type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1970 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot de minder-validen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997022613 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/08/1997 numac 1997022605 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 26/08/1997 numac 1997003438 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, genomen in toepassing van artikel 3, § 1, type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997003442 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van een éénmalige aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten, met toepassing van de artikelen 2, §§ 2 en 3, en 3, § 1, 4° en 5°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorw type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022624 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 09/12/1998 numac 1998015039 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie en benoeming van zijn opvolger type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997002089 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de personeelsleden van de Regie der Gebouwen titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997000742 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om de rijkswacht tijdelijk tegen betaling prestaties te laten leveren ten behoeve van de gemeenten. Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/08/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit d.d. 15 april 1958 houdende bezoldiging van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld p

erratum

type erratum prom. 19/08/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998003016 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van een eenmalige aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten, met toepassing van de artikelen 2, §§ 2 en 3, en 3, § 1, 4° en 5°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaa type erratum prom. 19/08/1997 pub. 30/08/1997 numac 1997003463 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de gecoördineerde wet tot organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, genomen in toepassing van artikel 3, § 1, type erratum prom. 19/08/1997 pub. 15/09/2000 numac 2000015113 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 19/08/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997021261 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie' , met toepassing van
^