B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/08/1997 pub. 19/03/1999 numac 1999015000 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekkin type wet prom. 29/08/1997 pub. 28/07/1998 numac 1998015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 type wet prom. 29/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015223 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol 1990 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het Internationale Spoorwegvervoer van 9 mei 1980, gedaan te Bern op 20 december 1990 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende vastlegging, voor het jaar 1997, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997016238 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997022673 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997016235 bron inisterie van middenstand en landbouw ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de ontlasting en de aanstelling van landbouwattachés type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022832 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds De Regionale" te Eeklo type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 1997 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022660 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003482 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de N.V. Beroepskrediet over te dragen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003484 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitster van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997003483 bron ministerie van economische zaken ministerie van financien en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van een lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003479 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997016234 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1994 tot vaststelling van de analysemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers

erratum

type erratum prom. 29/08/1997 pub. 21/04/1998 numac 1998022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk . - Erratum
^