B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 1997

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissies, opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit 22

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 01/09/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997003490 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^