B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012640 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling, voor het jaar 1997, van het bedrag en de type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de su type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, genaamd "Protocool" (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014222 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen die bij de Regie der Luchtwegen de toelating en de benoeming tot sommige graden regelen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014221 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1990 houdende toekenning van een toelage voor werk in ploegen aan sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014220 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1982 houdende toekenning van een zogeheten weddeschaal van "geselecteerde" aan zekere personeelsleden van de Regie der Luchtwegen, laureaten van een examen tot verhoging in graad of type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014223 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot het bepalen, bij de Regie der Luchtwegen, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit wegens functionele ongeschiktheid als gevolg van directe en effectieve verkeersleiding type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012639 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de levering en het onderhoud van de werkkl type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012636 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende een algemene herziening van de barema's (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012641 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012643 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 24/03/1998 numac 1997012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de o type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000557 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen voor het personeel van openbar type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012642 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012638 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diensten gesub type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de artikelen 1, 2, 3, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58bis van 25 juni 1997, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van d type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012616 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 65 van 25 juni 1997 tot instelling en vaststelling, voor 1997 en 1998, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning va type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012637 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997000704 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de door de gemeentepolitie uitgevoerde opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997011345 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003481 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de organisatie van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997003451 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende het reglement van de BingoVision, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio culturele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaal cultu type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de sociaal cultur type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016258 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1996 betreffende de handel in bepaalde met imidacloprid behandelde zaaizaden type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012673 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die personenwagens assembleren, gelegen in het administratief arrondissement Vilvoorde, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor de vervaardiging van elektrische leidingen voor autobekabelingen en van elektrische bekabelingen voor auto's in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor ketel-, plooi- en snijconstructies en voor de vervaardiging van kleine gebinten, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektri type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

erratum

type erratum prom. 14/09/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997022775 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Errata
^