B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997002103 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997000728 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het standaardteken van de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. » type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1998 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 02/10/1997 numac 1997027501 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun voor investeringen en vestiging in de landbouw

bericht

type bericht prom. 15/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997002092 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités XIII en XV alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 22, § 1, 3°, van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 15/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022947 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum. - Erratum type erratum prom. 15/09/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997002141 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen. - Errata
^