B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997009816 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997009835 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de rechten en retributies die geheven worden met toepassing van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 01.01, PR. 69.9 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van sommige bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, met betrekking tot de toegang tot de functie van leidend ambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997036254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997036370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en van het besluit van de Vlaamse regering van 9 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036369 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij wanbetaling type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 16/09/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997009834 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling type gecoordineerde omzendbrief prom. 16/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1998000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties voorzien in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een examencommissie belast met de examens voor het uitreiken van het bekwaamheidsgetuigschrift voor de opvoeding van abnormale kinderen
^