B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014237 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014226 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besulit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Halle van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014227 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Halle van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997014236 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van een evaluatiepremie aan sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997002113 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997014231 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 53bis op de spoorlijn 19 Neerpelt-Hamont te Hamont-Achel machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021413 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021412 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/09/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998014276 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Examencommissie voor het bekomen van de stuurbrevetten A en B

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997027506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 10, van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de waalse regering prom. 18/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997027540 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitters, leden en griffiers van de raad van beroep eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en aan het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer

bericht

type bericht prom. 18/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités I, IV, XI, XII, XIV, XVI en XVII alsmede in de daarmee overeenstemmen

erratum

type erratum prom. 18/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002133 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 18/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002132 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 18/09/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997027604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten. - Errata

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vermindering van het lestijdenpakket in het buitengewoon onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/09/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vermindering van het bijkomende lestijdenpakket in het hoger pedagogisch onderwijs van het korte type
^