B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014211 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsoverenkomst van 21 april 1995 type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002093 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse openbare instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997022709 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 451 Geldelijke valorisatie van de voorheen bij het Gemeentekrediet van België verrichte diensten

erratum

type erratum prom. 24/09/1997 pub. 06/02/1998 numac 1997014282 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen. - Erratum type erratum prom. 24/09/1997 pub. 21/04/1998 numac 1998014047 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen. - Erratum type erratum prom. 24/09/1997 pub. 18/07/1998 numac 1998016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van bestrijding der veeziekten. - Errata
^