B.S. Index van de afkondigingen van 2 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997022705 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en tot gedeeltelijke inwerkingstelling van type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1996 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012696 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1974 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het beroep van kinesitherapeut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de industriële bestemming van sommige terreinen gelegen in de zone "Portemont", op het grondgebied van de gemeente Moeskroen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 1995 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke Raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 1994 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027529 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 1994 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de uitvoering van projecten van sociaalbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997027515 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 1995 houdende instelling van de Commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997027524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 houdende uitvoering van de artikelen 2, 12 en 16 van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997027548 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 59 van het decreet van 19 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997
^