B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000709 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997016270 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 07/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022744 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997036334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036408 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de schouwing van de waterkeringen en betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kennisgeving van werken ter uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot uitvoering van het decreet van 16 juni 1982 houdende maatregelen voor een sociaal grondbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 01.01, PR. 69.9

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/1997 pub. 04/04/1998 numac 1998029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot vaststelling van de organieke personeelsbezetting van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor kleuter- en lager

erratum

type erratum prom. 07/10/1997 pub. 07/02/1998 numac 1998035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997. - Erratum
^