B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 bron ministerie van justitie Wet houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel, met uitzondering van Boek I, Titel VIII en IX, van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, van de gecoördineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk ak

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997022811 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997002119 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op de vastbenoemde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003604 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der dimantnijverheid type ministerieel besluit prom. 21/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007210 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch instituut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest, met betrekking tot schouwspelartiesten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest met betrekking tot personen met een hogere functie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036398 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 31 van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de vereniging van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd vrij net van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de vereniging ter bevordering van de vorming tijdens de loopbaan in het niet-confessioneel onderwijs en aan de vereniging ter bevordering van de vorming tijdens de loopba type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd officieel net voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 05/03/1998 numac 1998029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques" te Gembloux

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/10/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997003612 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^