B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997016291 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 1997-1998 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997002128 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997022809 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelij type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 21/11/1997 numac 1997014251 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen, van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut te waarborgen type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022793 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003589 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospita

erratum

type erratum prom. 22/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. - Erratum type erratum prom. 22/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de famaceutische specialiteiten en daarmee gelij type erratum prom. 22/10/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997022998 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 22/10/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997022782 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de bekendmaking van de vacatures van de betrekkingen en de benoeming tot sommige graden bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^