B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 bron ministerie van financien Wet houdende bepalingen in verband met de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/1997 pub. 30/07/1998 numac 1998022277 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997021399 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van de Koninklijke Sterrenwacht van België. - Errata type ministerieel besluit prom. 27/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997021358 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 27/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997007217 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 23 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

decreet

type decreet prom. 27/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997000815 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verlenen van een machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur aan Bosnische ontheemden die op het Belgisch grondgebied verblijven en betreffende het verlenen van een terugkeer- en herinstallatiepremie aan de Bosnische ontheemde type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 12/08/1998 numac 1998000148 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verlenen van een machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur aan Bosnische ontheemden die op het Belgisch grondgebied verblijven en betreffende het verlenen van een terugkeer- en herinstallatiepremie aan de Bosnische ontheemde type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997000820 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000867 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 27/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002118 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités V, VI, IX, X en XIX alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcom

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de personeelsleden van het onderwijs voor sociale promo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 5, §§ 6, en 7 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering betreffende de toekenning van een inhaalpremie aan het personeel van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van sommige organen van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van afgevaardigden bij de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 27/10/1997 pub. 13/02/1998 numac 1998029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998. - Erratum type erratum prom. 27/10/1997 pub. 28/11/2000 numac 2000022822 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 27/10/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake onderwijs
^