B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997002127 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203405 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière de Laviot" te Rochehaut type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203406 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière Sainte-Adèle" te Fays-les-Veneurs type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203404 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière Gérardfosse" te Rochehaut type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203403 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Etangs de Strépy" type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203407 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière de la Forêt" te Vresse type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 27/01/1998 numac 1998035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de invoering van de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997010084 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie "Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden" en houdende toekenning van een reis- en verblijfsvergoeding aan de leden van deze Commissie, opgericht bij koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden, de voorzitters en ondervoorzitters van de begeleidingscommissies opgericht krachtens het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 18 juli 1994 tot inrichting van een sociale dienst voor het personeel van het ministerie en van de regeringskabinetten van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 13/10/1998 numac 1998033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het « St-Nikolaus-Hospital » te Eupen en de « St
^