B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997016324 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997003666 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 en bestemd namelijk tot het dekken van de uitgaven ter financiering van d type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000797 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit inzake sommige spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 10 oktober 1997 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus en 1 type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997010019 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot oprichting van het Secretariaat bij het college van procureurs-generaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de machtiging tot het contractueel aanwerven van operationeel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997031532 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 13/05/1998 numac 1998031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangaande de onteigening van terreinen op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het tarief voor het dringende ziekenwagenvervoer uitgevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997027695 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 1995 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027651 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 maart 1997 betreffende het sociaal toerisme type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1998027021 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kapitaaldotatie van zestig miljoen frank aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" als bijkomende tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van jonge gezinnen die een hypothecaire type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1998027022 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kapitaaldotatie van negentig miljoen frank aan de "Société régionale wallonne du Logement" als bijkomende tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van jonge gezinnen die een hypothecaire lening aan type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027693 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot invoering van een bijzonder beleid betreffende het vervoer over de bevaarbare waterwegen in het kader van artikel 32.13 van de wet van 4 augustus 1978 type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997027009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de vestiging en de exploitatie van opslagplaatsen en sorteercentra voor oude metalen en afgedankte voertuigen type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de lijst van de inrichtingen die ingedeeld zijn bij titel I van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, wat betreft de opslagplaatsen, sorteer- en/of terugwinningscentra voor oude metalen en/of a type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997027697 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers die lid zijn van de Waalse Gewestexecutieve type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 14/01/1998 numac 1997027720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van gewone leden en plaatsvervangende leden ter vervanging van ontslagnemende leden van de "Commission régionale wallonne d'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027694 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société régionale wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum 2 386 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan voor de financiering van haar investeringsprogramma's type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997027712 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling, voor 1997, van de verdeling van het krediet dat uitgetrokken is op de basisallocatie 43.07.03 van afdeling 14 van de administratieve begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 19

decreet

type decreet prom. 27/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998027056 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium type decreet prom. 27/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997027653 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/1997 pub. 08/04/1998 numac 1998000058 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de financiële tegemoetkoming voor de inrichting in de politiecommissariaten van lokalen voor de opvang van slachtoffers van fysisch en seksueel geweld evenals de procedure voor selectie binnen de politiekorpsen van kandidaten voor type omzendbrief prom. 27/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000868 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende de financiële tegemoetkoming voor de inrichting in de politiecommissariaten van lokalen voor de opvang van slachtoffers van fysisch en seksueel geweld evenals de procedure voor selectie binnen de politiekorpsen van kandidaten voor

erratum

type erratum prom. 27/11/1997 pub. 23/10/1998 numac 1998027592 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. - Erratum type erratum prom. 27/11/1997 pub. 03/03/1998 numac 1998027119 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de lijst van de inrichtingen die ingedeeld zijn bij titel 1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, wat betreft de opslagplaatsen, sorteer- en/of terugwinningscentra voor oude metalen en/of a

arrest

type arrest prom. 27/11/1997 pub. 11/12/1998 numac 1998031422 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/375 tot bepaling van de bevoegdheden van de Collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 27/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997010043 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van de leden van de Rechte

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 27/11/1997 pub. 16/12/1998 numac 1998031423 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 97/005 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 1997
^