B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010060 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010059 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010058 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997000897 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 63bis van de provinciewet type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997003675 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting gemachtigd wordt onder Staatswaarborg leningen aan te gaan ten belope van een totaal werkelijk bedrag van 30 miljard frank type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009965 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de werving en de loopbaan van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022898 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van wat dient te worden verstaan onder een significant verschil van de correctietermen, opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 juni 1996 tot vastlegging van de normatieve verdeelsleutel ter opsplits type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997022890 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 november 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/11/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997003665 bron ministerie van financien Omzendbrief betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, genomen in toepassing van de artikelen 2, § 1 en 3, § 1, 6° en § 2 van de wet van 26 jul

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1997 houdende samenstelling van de Duitstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1997 houdende samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/11/1997 pub. 20/06/1998 numac 1998033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen voor het jaar 1997
^