B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003683 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997011410 bron ministerie van economische zaken Wet houdende zesde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - Ministerie van Economische Zaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 27/01/1998 numac 1997014271 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 1997 aan de "Port State Control" type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998015007 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van titel II van het koninklijk besluit van 1 maart 1989 houdende instelling van een stelsel van studie- en stagebeurzen, in België, ten gunste van onderhorigen van ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022921 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1997012877 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012878 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997022896 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997012820 bron ministerie van arbeid en tewerkstelling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, zevende lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 tot vaststelling van een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan in toepassing van artikel 7, § 2, 1° van de wet van 26 juli 1996 tot bevor type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1997022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen "de Belgische Nationale Assurantiekas tegen Arbeidsongevallen ", gevestigd te Brussel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten voor het jaar 1998.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997036474 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement van het Fonds Vlaanderen-Azië type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997036473 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het loodsenkorps betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 27/02/1998 numac 1998035168 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanvulling voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance" van het koninklijk besluit van 19 september 1967 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenare

erratum

type erratum prom. 02/12/1997 pub. 06/10/1998 numac 1998012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. - Erratum type erratum prom. 02/12/1997 pub. 08/10/1998 numac 1998012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 02/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021270 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Lijst van de diensten bedoeld in bijlage 2 van de wet van 24 december 1993
^