B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 10/03/1998 numac 1997012902 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000894 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de machtigingen tot indienstneming van contractuele personeelsleden welke zijn verleend op grond van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 16/07/1998 numac 1998031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een gegevensbank betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ress type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikels 19, 21, 22, 23 en 24 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 24/10/1998 numac 1998027589 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997027010 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden inzake toekenning van een tegemoetkoming van het Waalse Gewest en inzake uitwerking en uitvoering van de s type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997027677 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997027688 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een plaatsvervangend lid binnen de "Conseil wallon des Etablissements de Soins" type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997027711 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen voor de Bevorderingsfondsen « Akkerbouwprodukten », « Tuinbouw », « Veeteelt en vlees », « Zuivel

erratum

type erratum prom. 04/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

arrest

type arrest prom. 04/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Toegang van ondernemingen van derde landen ten aanzien van de Europese Gemeenschap tot de overheidsopdrachten

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 04/12/1997 pub. 12/02/1998 numac 1998009110 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 04/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998027027 bron ministerie van het waalse gewest Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"
^