B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/12/1997 pub. 08/08/1998 numac 1998015081 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring volgende Internationale Akten : a) Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1997022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1996 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot bedden in diensten van algemene type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998021016 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium in de personeelsformatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997012856 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende de inning en aanwending van de type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012851 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en- handel, betreffende de verlenging van de toepassing van het conventioneel br type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012853 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1997012844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de loon- en arbeids type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998011004 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 27/08/1998 numac 1997012858 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de tussenkomst van « K.A.B.O.V. » type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998011003 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1975 houdende samenstelling van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de vervaardiging van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997003698 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1997 tot vaststelling van de vergoedingen bestemd tot de financiering van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Brussel voor de uitoefening van zijn bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens welke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997011420 bron ministerie van economische zaken et ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en f type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997015263 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1997 tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998014001 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 19/02/1998 numac 1998035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het toestaan van afwijkingen op de uitrijregeling voor bepaalde cultuurgronden in toepassing van artikel 17, § 7, 4°, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontre type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998035003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1966 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewo type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de l

decreet

type decreet prom. 16/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997003696 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^