B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011440 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen, die e type koninklijk besluit prom. 17/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997016337 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de erkenning als loontrieerder type koninklijk besluit prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997011441 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de Verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997022994 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bereid zijn door middel van een symbiotische kolonie van gisten en bacteriën, Kombucha genoemd type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 16/04/1998 numac 1998035290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035213 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 08/04/1998 numac 1998035375 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 27/06/1998 numac 1998035533 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035068 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de sociale huisvestingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bep type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035043 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Mercado Comùn del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds, ondertekend in Madrid op 15 december 1 type decreet prom. 17/12/1997 pub. 21/03/1998 numac 1998035283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen type decreet prom. 17/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 17/12/1997 pub. 22/04/1998 numac 1998027132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 17/12/1997 pub. 25/06/1998 numac 1998027233 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 17/12/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998035233 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Mediaraad type decreet prom. 17/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997027678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 17/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid type decreet prom. 17/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type decreet prom. 17/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeels

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonder

erratum

type erratum prom. 17/12/1997 pub. 28/07/1998 numac 1998035819 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Mediaraad Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998027026 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren type programmadecreet prom. 17/12/1997 pub. 27/01/1998 numac 1998027032 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer
^