B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021416 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 103 van de Grondwet type wet prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 bron ministerie van financien Wet houdende de achtste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 18 - « Financiën » type wet prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 bron ministerie van financien Wet houdende zevende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - (1) type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal type wet prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende twaalfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Secties 13 - « Binnenlandse Zaken », en 18 - « Financiën » type wet prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 bron ministerie van financien Wet houdende de elfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - « Economische Zaken » type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecomm

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 14/01/1998 numac 1997022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag » type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997002140 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende opheffing van de voorlopige administratieve cel, opgericht bij het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het « Trustfonds voor de financiering van de tenuitvoerlegging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken » type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1997007261 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden bedoeld in het koninklijk besluit van 4 maart 1982 tot instelling van een Raad van advies bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 17/03/1998 numac 1998011022 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998015029 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende het statuut van het personeel van de samenwerking met de ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022958 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010076 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022961 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, 3e en 4e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van deze type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken als bedoeld in artikel 34, 12° van type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022953 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000882 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022962 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 1998, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000902 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstel type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010068 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997014285 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf BELGACOM type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997014284 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf DE POST

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022990 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 64, § 5, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 06/03/1998 numac 1998022069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027070 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en de programma's 01 van de organisatieafdelingen 52 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 17/01/1998 numac 1997011426 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van ambtenaren van het Bestuur Economische Inspectie die toegang wordt verleend tot het Rijksregister van natuurlijke personen type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022991 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022989 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 64, § 5, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 08 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022992 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de studiecentra open hoger onderwijs in 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 11/03/1998 numac 1998035230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 30/05/1998 numac 1998035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1994 houdende de regeling van de toekenning van de specialisatiebeurzen door het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologis type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 11/04/1998 numac 1998035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden type decreet prom. 19/12/1997 pub. 18/04/1998 numac 1998035415 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de naamloze vennootschap "Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied" type decreet prom. 19/12/1997 pub. 17/02/1998 numac 1998035167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035042 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de republiek Chili anderzijds als einddoel, en bij type decreet prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998035067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen type decreet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten : type decreet prom. 19/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel "Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor" type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 42 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord inzake astrofysica met bijlage, ondertekend in Santa Cruz de la Palma op 26 mei 1979, het protocol van samenwerking inzake astrofysisch onderzoek in Spanje, ondertekend in Santa Cruz de la Palma op

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998021022 bron diensten van de eerste minister en ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief. Overgang naar het jaar 2000. - Weerslag op de informatiesystemen van het Federaal Administratief Openbaar Ambt

document

type document prom. 19/12/1997 pub. 12/03/1998 numac 1998003002 bron ministerie van financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998

erratum

type erratum prom. 19/12/1997 pub. 30/11/2000 numac 2000014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecomm type erratum prom. 19/12/1997 pub. 26/02/1998 numac 1998009144 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten. - Errata type erratum prom. 19/12/1997 pub. 17/01/1998 numac 1998035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering. - Erratum type erratum prom. 19/12/1997 pub. 13/03/1998 numac 1998035294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998. - Errata type erratum prom. 19/12/1997 pub. 23/04/1998 numac 1998014091 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecomm type erratum prom. 19/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998014053 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf BELGACOM. - Erratum type erratum prom. 19/12/1997 pub. 28/02/1998 numac 1998022113 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen. - Erratum
^