B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998012857 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de oprichting van een beperkt comité bevoegd voor de ondernemingen van g type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 09/05/1998 numac 1998022055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het "Trustfonds voor het basisbudget van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering" type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012843 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012886 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur van de deeltijds tewerkge type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 14/03/1998 numac 1997012885 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1997012841 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumlee type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1997016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de uitvoering van de quotaregeling voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 en voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1997012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1998012894 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, betreffende de initiatieven tot bevorderin type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 13/05/1998 numac 1997012890 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de getrouwheidspremie bij pensioner type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000875 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van de Europese Milieukeur en van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comit type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 04/06/1998 numac 1997012832 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid de preventieve vrijwaring van type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 05/06/1998 numac 1998012891 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 12/06/1998 numac 1998022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk Besluit houdende toekenning van een toelage van 2 784 250 BEF aan Arbeid en Milieu type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 25/03/1998 numac 1997012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van goederenvervoer ov

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 27/03/1998 numac 1998014003 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997011424 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010067 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 18/02/1998 numac 1998027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en de programma's 05, 06, 08 en 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 24/02/1998 numac 1997016339 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de samenstelling en de werking van de "Conseil consultatif de prévention du Sida" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers, leden van de Excutieve van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 23/12/1997 pub. 12/06/1998 numac 1998016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders. - Errata type erratum prom. 23/12/1997 pub. 10/12/1998 numac 1998000678 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van de Europese milieukeur en van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comit

samenstelling

type samenstelling prom. 23/12/1997 pub. 07/03/1998 numac 1998009080 bron ministerie van justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging
^