B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998009073 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1997003634 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998009072 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type wet prom. 07/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998003058 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/01/1998 pub. 25/03/1998 numac 1998009214 bron ministerie van justitie Wet met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998011027 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 juni 1977 betreffende het gebruik van petroleumbrandstoffen en aardgas en het aanhouden van voorraden van fossiele brandstoffen door de elektrische centrales en het koninklijk besluit van 2 type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011032 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - landbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998012887 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011033 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - landbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1997012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012896 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid v type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998015021 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 mei 1997 houdende machtiging tot overdracht van ordonnanceringskredieten van het begrotingsjaar 1996 naar het begrotingsjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 01/04/1998 numac 1997012861 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 13/05/1998 numac 1997012881 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aa type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011031 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 13/11/1998 numac 1997012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de a type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998012883 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 04/09/1998 numac 1996012120 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog o type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1997000869 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift « Nieuwe gemeentewet » type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1997012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende een reglement van afwezigheden voor het bijwonen van vergaderingen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1997012880 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de verwijderingsvergoeding in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1997012904 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de o type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011030 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - dierlijke productie type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998011029 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid dierlijke productie type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 19/03/1998 numac 1997012897 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de prev type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998009037 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot de niveaus type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998009050 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1997022976 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1997003024 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanstelling van een leidend ambtenaar a.i. van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998011028 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1997022977 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1984 ter uitvoering van de wet van 12 juli 1983 op de scheepsmeting type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1997012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 september 1997 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 19/03/1998 numac 1997012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende het klein verlet en het verlof om d type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 19/03/1998 numac 1997012898 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 19/03/1998 numac 1997012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij en ontvettingsbedrijf, tot invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de onde type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 21/01/1998 numac 1998009011 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 19/03/1998 numac 1997012882 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998014018 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1997012889 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogro type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 10/03/1998 numac 1997012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, in het kader van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de wer type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998000072 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoeging van een bijlage 10ter in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1998 pub. 17/01/1998 numac 1998029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor Hogescholen ter uitvoering van artikel 79 van het decreet van 5 augustus

erratum

type erratum prom. 07/01/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998003229 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken . - Erratum type erratum prom. 07/01/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998016329 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Erratum

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 07/01/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998021482 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van d

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/01/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake reiskosten voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap alsmede voor het personeel van instellingen van openbaar nut van de Duitstalige
^