B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015015 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg o type wet prom. 09/01/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995 type wet prom. 09/01/1998 pub. 22/10/1998 numac 1998015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, Bijlagen I tot III en Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995 (2) type wet prom. 09/01/1998 pub. 09/11/1999 numac 1999015200 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995 type wet prom. 09/01/1998 pub. 09/11/1999 numac 1999015204 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995 type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/02/2000 numac 1999015288 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, Bijlagen, I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/02/2000 numac 1999015287 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996. type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/02/2000 numac 1999015286 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzan, anderzijds, Bijlagen, I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015012 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV e type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, en IV, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 a type wet prom. 09/01/1998 pub. 02/12/1999 numac 1999015013 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998022073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1996 betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en andere producten ontleden type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 06/02/1998 numac 1997003689 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998021031 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetens type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1997022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 24/01/1998 numac 1997022934 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 24/01/1998 numac 1997002138 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1967 tot vaststelling van de administratieve toestand van de rijksambtenaren die met een opdracht worden belast type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022006 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 1992 tot vaststelling van de weddeschaal van de bijzondere graden van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022023 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998000077 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende algemene bepalingen betreffende de vereisten inzake voordracht en benoeming tot de graad van hoofdveldwachter of tot de betrekking van enige veldwachter type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1997002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 september 1997 houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 09/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998016006 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 1997 inzake sommige spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

erratum

type erratum prom. 09/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erratum type erratum prom. 09/01/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998022319 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 09/01/1998 pub. 24/01/1998 numac 1998010010 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het palliatief verlof en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1992 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de personeelsleden van de Rechterlijke Orde

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning, de vastlegging van de onderhoudstoelage en van de bijzondere vergoedingen toegekend aan natuurlijke personen voor de begeleiding van geplaatste jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/01/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van rechtspersonen die zich bereid verklaren om voor de residentiële en ambulante begeleiding van jongeren te zorgen
^