B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 27/01/1998 numac 1998003017 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningswijze van een speelpot aan de Lottotrekkingen van 4 en 7 februari 1998 type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998012926 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies van 17 december 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, t type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998016023 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998012917 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1997012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vastlegging voor 1997 van de modaliteiten van financiering, de begun type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012912 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998012924 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de tewerkstellingsakkoorden, de risicogroepen en het conventioneel brugpe type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de ondernemingen van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wissel type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000020 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000021 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1997000887 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de indienstneming van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de extra betalingen van de zoogkoeienpremie en de speciale premie voor producenten van rundvlees en van het koninkli type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998035246 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 1997 houdende aanwijzing overeenkomstig het artikel 30, § 2, van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering van de historisch verontreini type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998035229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 betreffende de voorwaarden waaronder de bedrijfsbegeleiding bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de bege type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998035179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon s

erratum

type erratum prom. 20/01/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998003230 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven . - Erratum
^