B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 27/01/1998 numac 1998009061 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998012013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1978 tot type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1997012918 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000125 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het gebruik van het identificatienummer ervan in hoofde van de Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting en van de door haar erkende publiekrec type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000126 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" gemachtigd wordt toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor wat de door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toegepaste wetgevingen betreft, van de artikelen 7 en 13 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016053 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998016054 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998002016 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998021095 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 06/02/1998 numac 1998022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gel type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998021096 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Leopoldsorde type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998021097 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998012925 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van het halftijds conventione type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 1998

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 18, § 4 van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 27/01/1998 numac 1998003015 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998016037 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende assessoren en griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieën type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998009082 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie Internering, opgericht bij koninklijk besluit van 22 januari 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een lid van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van de leden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende mandaatsontheffing en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"

erratum

type erratum prom. 23/01/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998031328 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot opheffing van de verordening van de Provincieraad van 21 mei 1991 met betrekking tot de toekenning van investeringssubsidies voor de oprichting van tehuizen voor gehandicapten. - Erratum type erratum prom. 23/01/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998016121 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata type erratum prom. 23/01/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata type erratum prom. 23/01/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998016080 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata type erratum prom. 23/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew type erratum prom. 23/01/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type erratum prom. 23/01/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. - Errata

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/01/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031265 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening tot opheffing van de verordening van de Provincieraad van 21 mei 1991 met betrekking tot de toekenning van investeringssubsidies voor de oprichting van tehuizen voor gehandicapten
^