B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vanstelling van de taalkaders van het personeel van de Directie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998022076 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1996 tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998022097 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998011063 bron ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998003083 bron ministerie van financien, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1997014272 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998027091 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels en voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van investeringspremies die medegefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Enig Pr type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 29/01/1998 numac 1998016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998014030 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998021058 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot aanvulling van het organogram van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998035193 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een frequentiekorting op het loodsgeldvoor loodsverrichtingen in de loodswateren type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot voortzetting van de regeling houdende de aanmoediging in het Vlaamse Gewest van de wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of van de daarmee gelijkgestelde personen door middel van herverdeling type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998035169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie in zake gezins- en welzi type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 17/03/1998 numac 1998035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende aanvulling van het besluit van de Vlaamse regering van 25 november 1997 tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998027090 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998027068 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming binnen de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van de vertegenwoordigers van de instellingen voor de economische ontwikkeling van het ambtsgebied van de Subregionale Comités voor Arbeidsbem type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998027057 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arbeidsproces

decreet

type decreet prom. 27/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998027080 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar waterwegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt type decreet prom. 27/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998027081 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het « Centre hospitalier universitaire de Liège »

erratum

type erratum prom. 27/01/1998 pub. 09/12/2003 numac 2003202159 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt. - Erratum

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 04/03/1998 numac 1998003055 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998003068 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap of van een land dat behoort tot de Europese Economisch type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003056 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003048 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003057 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten
^