B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998011092 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris-generaal en een adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Hannover in 2000 type koninklijk besluit prom. 29/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998016041 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998014049 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Beroepscommissie type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998022094 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 29/01/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998007030 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het actief kader

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 05/03/1998 numac 1998031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van een lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor de effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot machtiging van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een lening ten bedrage van 688,8 miljoen frank aan te gaan met de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 27 november 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de doorstromingsprogramma's

bijakte

type bijakte prom. 29/01/1998 pub. 02/07/1998 numac 1998021090 bron diensten van de eerste minister Bijakte nr. 3 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/01/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998031091 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de pedagogische begeleidingsstructuur, de v.z.w. « Centre d'Etude et de Formation pour l'Education specialisée » te 1050 Brussel

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/01/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President tot verdeling van verzorgingstehuisbedden onder de bejaardentehuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de Duitstalige Gemeenschap via omschakeling van bestaande bejaardentehuisbedden
^