B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van een afwijking van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 27/05/1998 numac 1998000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Minis type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998014044 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot toekenning van een tussenkomst aan het O.C.M.W. van Oostende voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007042 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen en van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998011049 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1998 type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies ter verkrijging van de bevoegdheidsgetuigschriften in de koopvaardij type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fo type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998035419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gemeenten uit Vlaams-Brabant waar in woonvernieuwings- of woningbouwgebieden gezinnen met twee kinderen een lening kunnen krijgen in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artik

arrest

type arrest prom. 30/01/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003081 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in Belgie een vergunning is verleend
^