B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998016058 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 19/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022122 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Waarborgfonds voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter uitvoering van artikel 17 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriënt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de geldelijke valorisatie van vroegere diensten die in de privé-sector door leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp werden verricht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het in dienst houden van contractueel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 december 1997 tot wijziging van de artikelen 19, 21, 22, 23 en 24 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommig

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998027130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de publiekrechtelijke personen en de handelingen en werken van algemeen nut waarvoor de Regering of de gemachtigd ambtenaar stedebouwkundige en verkavelingsvergunningen verleent type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027172 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Paliseul type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998027171 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Léglise type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de mandaten van sommige leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 04/03/1998 numac 1998027124 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst van Europese rivierkreeften in de waterlopen van het Waalse Gewest verboden is type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998027136 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de werkgevers moeten betalen voor de diensten die de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREm" verleent in het kader van de wervingsprocedure type besluit van de waalse regering prom. 19/02/1998 pub. 04/03/1998 numac 1998027123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vangst en het bezit van vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, tijdelijk worden toegelaten gedurende het verloop van openbaar aangekondigde hengelwedstrijden in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 19/02/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998027135 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging, wat het Waalse Gewest betreft, van het koninklijk besluit nr. 83 van 28 november 1939 betreffende het opsporen en het ontginnen van bitumineuze gesteenten, van petroleum en van brandbare gassen, bekrachtigd bij de wet van 16 ju

erratum

type erratum prom. 19/02/1998 pub. 22/06/1999 numac 1999029090 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de rekeningstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoo

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 19/02/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998031419 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 97/006 houdende de oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998031131 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzij type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998031132 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 5 december 1996 houdende uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktob type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998031175 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en tot regelin type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/02/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998031172 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de rekeningenstelsels die van toepassing zijn op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-H
^