B.S. Index van de afkondigingen van 27 maart 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998009249 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stel type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 24/06/1998 numac 1998022264 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van sommige graden waarvan de personeelsleden van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 24/06/1998 numac 1998022265 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vaststelling van bijzondere geldelijke bepalingen toepasselijk op de ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998016094 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een premie voor de sanering van de productie van appelen en peren voor het verkoopseizoen 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 24/06/1998 numac 1998022266 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998014096 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998014098 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen die bij de Regie der Luchtwegen de toelating en de benoeming tot sommige graden regelen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998014095 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 16/05/1998 numac 1998016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 houdende toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 25/04/1998 numac 1998014097 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen die de toelating en de benoeming tot sommige graden van de dienst "Verkeersleiding" van de Regie der Luchtwegen regelen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009226 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009236 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot overplaatsing van sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht van het Ministerie van Ambtenarenzaken naar de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022327 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 01/04/1998 numac 1998016091 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot gedeeltelijke uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet type koninklijk besluit prom. 27/03/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van een afwijking van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998009228 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

erratum

type erratum prom. 27/03/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998012287 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. - Errata type erratum prom. 27/03/1998 pub. 28/08/2002 numac 2002012863 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. - Erratum

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 27/03/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012290 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming. - Errata type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 27/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming
^