B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998003169 bron ministerie van financien, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de deelneming van België aan de zesde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 04/04/1998 numac 1998000246 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998022282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022255 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022256 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998022241 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 33 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 02/04/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998021149 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998022292 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit van 2 april 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1974 houdende vaststelling van het tarief voor eetwarenonderzoek

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 12/09/1998 numac 1998031394 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het aantal punten toegekend aan de lokale besturen in toepassing van artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van een plaatsvervangend waarnemer en een waarnemer van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998031234 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van een lid van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de reglementering op bijzondere vormen van geregeld vervoer van personen over de weg met autobussen en autocar

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998027235 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdeelsleutel voor de toekenning van toelagen aan de plaatselijke besturen die contractuelen in dienst nemen type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998027284 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de voorwaarden voor de erkenning van de kredietinstellingen waaraan krachtens artikel 46 van de Huisvestingscode de Gewestwaarborg wordt verleend type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998027283 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de voorwaarden waaronder de Gewestwaarborg wordt verleend voor bepaalde hypothecaire leningen, toegestaan voor de aankoop, de verbouwing of de sanering van sociale woningen, kleine landeigendommen of daarme type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998027234 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998027279 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kilometervergoeding aan de vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de agentschappen voor sociale huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998027278 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de wijze van inning van de administratieve geldboeten die opgelegd worden krachtens artikel 48 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998027242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998027250 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang type besluit van de waalse regering prom. 02/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998027282 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum 1 800 miljoen frank onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan

decreet

type decreet prom. 02/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 02/04/1998 pub. 10/04/1998 numac 1998027237 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation" (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/04/1998 pub. 11/04/1998 numac 1998002047 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 461. - Nieuw koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie voor het vrij confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie voor het vrij confessioneel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/1998 pub. 06/05/1998 numac 1998029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de bekrachtiging van de studies in het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 02/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998027301 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996. - Erratum type erratum prom. 02/04/1998 pub. 07/05/1998 numac 1998003226 bron ministerie van financien Wet betreffende de deelneming van België aan de zesde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds. - Errata

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot invoering van een termijn van drie maanden voor de opening van bedden voor rust- en verzorgingstehuizen die zijn toegekend aan bepaalde instellingen ter reconversie van rusthuisbedden
^