B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/04/1998 pub. 21/10/1999 numac 1998015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, Bijlagen, Besluiten en Protocol betreffende energie-efficiëntie en daarmee samenhangende milieu-aspecten, gedaan te Lissabon op 17 december 1994 (2) type wet prom. 16/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998016102 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type wet prom. 16/04/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998011107 bron ministerie van economische zaken Wet houdende tiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - Ministerie van Economische Zaken type wet prom. 16/04/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998022424 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies type wet prom. 16/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998009445 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007163 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de inrustestelling van de militairen beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998014115 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 6 op de spoorlijn 147 : Sambreville-Fleurus, te Sambreville, machtigt in het kader van de wederindienststelling op dubbelspoor met elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022323 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage die de laboratoria voor klinische biologie verschuldigd zijn voor de externe kwaliteitsevaluatie type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022313 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998022322 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat sommige militairen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende satellietgrondstations type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007162 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 02/07/1998 numac 1998022300 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de monografie "Amylum pregelificatum" van de Europese Farmacopee, derde uitgave type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake het statuut van de onderofficieren van het actief kader type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022299 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998011160 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998011158 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - papier- en kartonverwerkende nijverheid type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998011159 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - papier- en kartonverwerkende nijverheid type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1981 betreffende referentieanalysemethoden die moeten worden toegepast om de samenstelling van cosmetica te controleren type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998014117 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 54 op de spoorlijn 69 Y Kortrijk-West-Poperinge, te Komen, machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998011155 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de secretaris en de adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 24/04/1998 numac 1998012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1998 type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 24/04/1998 numac 1998012242 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998012203 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de tewerkstelling en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd bij de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevorderi type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ter vereffening van een achterstallig bedrag aan sommige ambtenaren in de rijksbesturen en aan het personeel van de griffies en parketten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002055 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 37, § 1, en 38, § 6, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998021178 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetens type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998022271 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij het bedrag, de voorwaarden, de duur en de modaliteiten worden bepaald van de toelage bedoeld in artikel 18, § 4, tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998016100 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit waarbij een landbouwattaché wordt ontlast van zijn functies en waarbij een landbouwattaché wordt aangesteld type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998002056 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1995 betreffende de werving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1959 betreffende de geschiktheid voor luchtdienst type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998016106 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de landbouwattachés en adjunct-landbouwattachés type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998000297 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998012207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998012206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrisch bouw verwant zijn type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 24/04/1998 numac 1998012225 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/04/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998000242 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Ambt van burgemeester Aanvraag tot ontslag, voordracht van een kandidaat
^