B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998009338 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1998 pub. 26/06/1998 numac 1998035688 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een toelage voor Outplacementbegeleiding van 150 ex-werknemers van de gefailleerde N.V. Nova Electro International type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998035589 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het uitzenden door de VRT van mededelingen van het Vlaams Parlement, van de Vlaamse regering en van de ministers en staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998035596 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een extra subsidie aan gemeentebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998035583 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutionele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwerking van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs met partners uit regio's begrepen onder het zoge type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998035565 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van het bedrag voor de organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het schooljaar 1997-1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1998 pub. 02/07/1998 numac 1998029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat de Franse Gemeenschap betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1962 houdende reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de beoefening van de bokssport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een bijdrage ten laste van de peutertuinen en de crèches gesubsidieerd door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/04/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998003236 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^