B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/1998 pub. 23/03/2011 numac 2011000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van d type wet prom. 23/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998012194 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werk type wet prom. 23/04/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998015080 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 15 april 1997 type wet prom. 23/04/1998 pub. 21/05/1998 numac 1998012192 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van d type wet prom. 23/04/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015174 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 type wet prom. 23/04/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015175 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 type wet prom. 23/04/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999015022 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 15 april 1997. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Instituut voor veterinaire keuring kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022309 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998022326 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998011171 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade overgaan naar het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000261 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998000262 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten betreffende de uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998000310 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centre de gestion informatique des administrations locales », afgekort « G.I.A.L. », voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke persone type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011190 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011191 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011192 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022306 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998009342 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 en 17 van de wet van 20 mei 1997 tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbo type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998002057 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Ambtenarenzaken gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg r type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012205 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998000305 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot regeling van de bewapening van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 01/05/1998 numac 1998012258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Misbruikte Kinderen de toelating heeft om werknemers 's nachts en op een zon- en feestdag tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012193 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor de distributie, de opslag en het klaarmaken van auto's, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998002059 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998011193 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Belgisch Instituut voor Normalisatie van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 mei 1991 betreffende het adviescomité dat is opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de modaliteiten voor de aanplakking van de voorafgaande aangifte en bijzondere uitbatingsvoorwaarden voor een inrichting van klasse III, evenals van de beslissingen betreffende de mil

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998027331 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Namur" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998027330 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Liège" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998027333 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de boekhoudkundige waarderingsregels die van toepassing zijn op de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREm" en op de T-Service Intérim type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998027329 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 1997 tot benoeming van de leden van de "Commission consultative centrale du transport scolaire" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998027332 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 13/05/1998 numac 1998027297 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van beroep ingesteld krachtens artikel 22 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 23/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998027311 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen door de Nationale Landmaatschappij op de tranches van de leningen uitgegeven kracht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031230 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gem type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031232 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 09/05/1998 numac 1998031231 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het personeelsreglement van het Brussels Franstalig Instituut voor Beroe

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/1998 pub. 03/06/1998 numac 1998031247 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welz
^