B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998022378 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, lid 5, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022349 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie voor intensieve zorg type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022348 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "eerste opvang van spoedgevallen" type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998022232 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998035592 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen inzake de toekenning van financiële tegemoetkomingen voor beursdeelnames type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998007094 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het Burgerlijk Algemeen Bestuur type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1985 houdende het reglement van het personeel van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998027314 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998011156 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Angola aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 27/04/1998 pub. 08/05/1998 numac 1998007095 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/04/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998027341 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de uitoefening van de politiebevoegdheden die aan de ambtenaren van de Algemene Directie Autosnelwegen en Wegen worden toegekend bij het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie over de bescherm

erratum

type erratum prom. 27/04/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998022488 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

arrest

type arrest prom. 27/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998003240 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^