B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998003348 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn en type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998022342 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van deleden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en co type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998022324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 1997 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de notarisbedienden type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998012208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden, alsmede de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten aan de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en aan de deskundigen type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998007096 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de inzake beoordeling bevoegde ambtenaren van de Centrale dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/04/1998 pub. 26/05/1998 numac 1998003251 bron ministerie van financien en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvangs- en de einddata van de operatie « Alba » voor het detachement « Belmeddet » ontplooid in Albanië in de schoot van de « AMPF » teneinde de medische voorzieningen van het echelon « Force » in de type ministerieel besluit prom. 28/04/1998 pub. 15/05/1998 numac 1998007097 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 26/06/1998 numac 1998035634 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1994 tot uitvoering van het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 26/06/1998 numac 1998035632 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de terugvordering van expansiesteun toegekend door de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998035639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998035582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een toelage aan de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die deelnemen aan het Socrates-programma, Hoofdstuk I Erasmus, studentenmobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van innovatieprojecten in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035556 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de loopbanen bij de entiteit Sturing en Controle Informatica type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 28/05/1998 numac 1998035561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/1998 pub. 26/06/1998 numac 1998035633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1994 tot uitvoering van het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest met betrekking to

decreet

type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 28/04/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998035581 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 december 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel secundair, gewoon en buit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 december 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel voorschools en lager, gew

erratum

type erratum prom. 28/04/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998036024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden. - Erratum type erratum prom. 28/04/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998022539 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn en type erratum prom. 28/04/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995. - Errata
^