B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1998 tot benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoersinfrastructuren type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de toepassingsvoorwaarden van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op he type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998002080 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998011175 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998015050 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031252 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die een programma uitvoeren op het vlak van geintegreerde stadsrenovatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/1998 pub. 16/07/1998 numac 1998031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een Proeftijdcommissie voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998027323 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 14/05/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998027342 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van het natuurreservaat « Les Eneilles » type besluit van de waalse regering prom. 14/05/1998 pub. 10/06/1998 numac 1998027339 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van beroep voor de Regeringsdiensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/1998 pub. 19/05/1998 numac 1998002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 463 Dienstvrijstelling op vrijdag 22 mei 1998

erratum

type erratum prom. 14/05/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^