B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Wet tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers type wet prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement type wet prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000522 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 25/06/1998 pub. 09/05/2012 numac 2012000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/06/1998 pub. 09/05/2012 numac 2012000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998012490 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndikeerden type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998012468 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op loopbaanonderbreking in de subsector voor het gemeenschappelijk type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998012465 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de uurlonen van de werklieden en werksters tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998012472 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het sectoraal tewerkstellingsakkoord type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998012459 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vaststelling van de bijdrage voor het "Instituut voor professio type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tew type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaa type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998012466 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suike type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de aanvullende bedrijfssector glas type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvo type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011219 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer gemachtigd wordt om 10 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij het « Toezich type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/1998 pub. 27/10/1998 numac 1998031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een lid-vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de werknemers ter vervanging van een aftredend lid bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/1998 pub. 16/09/1998 numac 1998031311 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027590 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van drie gewone en vier plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 24/10/1998 numac 1998027588 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998027401 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Mons" type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998027410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid, de omscholing en de bijscholing type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 23/07/1998 numac 1998027409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998027399 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée du Brabant wallon"

decreet

type decreet prom. 25/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998027386 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Akkoord tussen het Land Noordrijn-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen de territoriale samenwerkingsverbanden e type decreet prom. 25/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998027385 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 186 van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de leden van het leidend en onderwijspersoneel en van het opvoedend hulppersoneel van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Frans

erratum

type erratum prom. 25/06/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998012928 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/06/1998 pub. 03/09/1998 numac 1998031326 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Reglement van 17 december 1993 tot vaststelling van de procedure tot toelating van de voorlopige werking, de erkenning, de weigering en intrekking van de erkenning en de slu
^