B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat het hotelbedrijf betreft, van het ministerieel besluit van 13 maart 1990 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen het buurtlawaai type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 14/04/2004 numac 2004031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van delegatie van tekenbevoegdheid inzake energiebeleid aan de ambtenaren-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 17 juli 1997 tot vaststelling van de tarifering voor de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids -en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen

decreet

type decreet prom. 02/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot de overeenkomst tussen het Land Noordrijnland-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en an type decreet prom. 02/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, getekend te Eupen op 12 april 1995 type decreet prom. 02/07/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België, de Duitstalige Gemeenschap van België, de Franse Gemeenschap van België, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest van België,

bericht

type bericht prom. 02/07/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum, afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 1998 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van gezinshereniging voo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het gesubsidieerd onderwijs van confessionele aard bij het overlegcomité van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het gesubsidieerd onderwijs van niet-confessionele aard bij het overlegcomite van

erratum

type erratum prom. 02/07/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, getekend te Eupen op 12 april 1995. - Erratum type erratum prom. 02/07/1998 pub. 13/04/1999 numac 1998033127 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot de overeenkomst tussen het Land Noordrijnland-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en an type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen. - Erratum type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen. - Erratum type erratum prom. 02/07/1998 pub. 06/11/1998 numac 1998031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen buurtlawaai. - Erratum

arrest

type arrest prom. 02/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende regeling van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reiskosten ten gunste van de leden, leden van het bureau, voorzitters van de commissies, voorzitters van de werkgroepen en deskundigen van de Raad voor jeugdbijsta

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot uitvoering van het programmadecreet 1998 wat de begeleiding en de beroepsopleiding in het kader van het doorstromingsprogramma betreft type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het lestijdenpakket in de voortgezette schoolopleiding voor het schooljaar 1998-1999 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie ingericht overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht
^