B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type wet prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998003425 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 249 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten type wet prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998 type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011211 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak type wet prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998003325 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 1998 type wet prom. 05/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998003415 bron ministerie van financien Wet houdende maatregelen aangaande de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van de binnenvaart type wet prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998003393 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 1998 - Secties 19 - « Ministerie van Ambtenarenzaken » en 18 - « Ministerie van Financiën » type wet prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 05/07/1998 pub. 09/11/1999 numac 1999015211 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Interregionale Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Comun del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds, gedaan te Madrid op 15 december 1995 . - Ad type wet prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Interregionale Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds en de Mercado Comùn del Sur en zijn deelnemende Staten anderzijds, gedaan te Madrid op 15 december 1995 type wet prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen type wet prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, Bijlag type wet prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en Bijlage, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998012534 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten va type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten va type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemi type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 25/09/1998 numac 1998012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de ar type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 11/08/1999 numac 1999016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 11 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997. - Wijzigi type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998012545 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen onder de werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 jan type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/10/1998 numac 1998012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loonmarge in de landbouw type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende benoeming van de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998022477 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 04/08/1998 numac 1998012509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkenningscommissie opgericht in het kader van de wetgeving inzake toekenning van betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de arbei type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012536 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van sommige werken in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998000401 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998003315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012607 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere voorwaarden en de modaliteiten inzake de erkenning en de intrekking van de erkenning als patroon en als opleidingsverantwoordelijke in het kader van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de uitvoering van het konin type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1 type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector van de taxiondernemingen en van de type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van sommi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998000457 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 49bis, tot opheffing en vervanging van de omzendbrief POL 49 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van de werking van het politiekorps type omzendbrief prom. 05/07/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998000640 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 49bis, tot opheffing en vervanging van de omzendbrief POL 49 betreffende de financiële hulp voor de ondersteuning van de werking van het politiekorps . - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 05/07/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998022598 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft. - Erratum type erratum prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011271 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen. - Errata type erratum prom. 05/07/1998 pub. 07/03/2001 numac 2001015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, Bijlag
^